Atıl araziler tarımsal üretime kazandırılacak

Atıl araziler tarımsal üretime kazandırılacak

Tarımsal kalkınma planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

A+A-

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Plan döneminde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.
Hedefin 750 bin hektarı için gerekli bütçe kaynağı tahsis edilecek. Geriye kalan alana ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili diğer bakanlıklarla alternatif yeni iç ve dış finansman yöntemleri geliştirilecek ve bu yolla söz konusu yatırımlar tamamlanacak.

Söz konusu 5 yıllık dönemde çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz-talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanıyor.

TARIMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Bu kapsamda, makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilerek, tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumsal hale getirilecek ve tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımı sağlanacak.

Tarım sayımı yapılacak, dijitalleşme, yapay zekâ ve veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirilecek ve tüm kesimlerin kullanımına açılacak.

Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik Piyasa Bilgi ve İzleme Sistemi oluşturulacak.
Tarımsal destekler artırılacak, su kısıtını gözeten, üretimde kalite, çiftçi maliyet ve geliri, arz ve talep dengesi odaklı dinamik bir yapıya kavuşturulacak, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacak.
Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak ve sözleşmeli üretim desteklenerek özendirilecek.

AROMATİK BİTKİLER
Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek verilecek. Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımlarıyla entegre şekilde devam edilecek, tescil işlemlerinin hızlandırılması için düzenlemeler yapılacak. Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini temin için girdi destekleri, başta mazot ve gübre olmak üzere maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecek. Başta yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, kümelenme, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetleri desteklenecek. Örtü altı yetiştiriciliğine yönelik modern seraların kurulmasının yanında, mevcut seraların modernize edilmesi, büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için yatırım ve işletme finansman desteği sağlanacak.

LİFLİ BİTKİLERİN ENDÜSTRİYEL KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK
Kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerin endüstriyel kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlemeler yapılacak. Verimliliği azalmış çay ve fındık gibi uzun ömürlü ve katma değeri yüksek bitkisel ürünlerin verimliliğini artırmak üzere ekim alanlarının yenilenmesi desteklenecek. Tarım sektörü hedefleri kapsamında, geçen yıl 3,6 milyon hektar olan tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanının 2023’e kadar 6,2 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim miktarının da gelecek 5 yıl içinde 700 bin tondan bin 200 tona çıkarılması planlanıyor. (BSHA-Ekonomi Servisi)