Gürer: Kent konseyleri daha işlevsel hale getirilmeli

Gürer: Kent konseyleri daha işlevsel hale getirilmeli

23 milletvekili imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan meclis araştırma önergesinde  Kent Konseylerinin sorunlarıyla ilgili olarak araştırma  istendi.

A+A-

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Önergede, yerel yönetimlerin karar alma sürecine vatandaşların katkı sağlanması amacıyla kurulan Kent Konseylerinin genel durumları ve sorunlarıyla ilgili bir Meclis Araştırması istedi. CHP Milletvekili Gürer’in 23 milletvekilinin imzasıyla sunduğu Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda okunarak sırası geldiğinde görüşülmek üzere gündeme alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer tarafından verilen ve 23 milletvekili imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan meclis araştırma önergesinde  Kent Konseylerinin sorunlarıyla ilgili olarak araştırma  istendi.

Ömer Fethi Gürer, 23 milletvekilinin imzasıyla sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, kent konseylerinin sayısının yetersizliğine dikkat çekildi. Türkiye genelinde 2 bin 950 belediye bulunmasına rağmen, belediyelerin öncülüğünde kurulan kent konseylerinin sayısının 200 civarında olmasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Gürer, çoğu il ve ilçe belediyelerinde ise halen bir kent konseyinin kurulmamış olduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediyelerin belirleyici olması nedeniyle, uygulamada konseylerin büyük çoğunluğunun belediyelerin bir uzantısı olarak çalıştığına işaret etti.

Ömer Fethi Gürer, “Sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi ve yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine vatandaş katılımının sağlanması konusunda kent konseylerine büyük bir görev düşmektedir. Ancak ne yazık ki yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere ülkemizde azımsanmayacak sayıda il ve ilçe belediyesinin henüz bir kent konseyi bile yoktur” ifadesine yer verdi.

CHP Milletvekili Gürer, TBMM’nin Genel Kurulu’nda okunarak genel kurulun bilgisine sunulan Meclis Araştırma Önergesinde, 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen Yeryüzü Zirvesi’nde ve Dünya Çevre Kalkınma Konferansı sırasında sürdürülebilir kalkınmaya nasıl ulaşılabileceğinin belgelendiğini ifade ederek, Türkiye’nin de temsil edildiği konferansta "Gündem 21" başlıklı somut bir küresel eylem planının benimsendiğini anımsattı. Gürer, daha sonraki yıllarda yapılan Birleşmiş Milletler Konferanslarında küresel ortaklık ilkesinin tüm dünyada kabul görmesinin ve yaygınlaşmasının sağlandığı ve sürecin güçlü uluslararası dayanaklarının oluşturulduğunu vurguladı.

Tüm dünyada geleneksel yönetim anlayışı, yerini, "yönetişim" olarak ifade edilen, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı yeni bir yaklaşıma bırakmaya başladığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, “ Yönetişimin "çok aktörlü yönetimi" çağrıştırdığını, yurttaş taleplerine duyarlı, dolayısıyla yurttaşları birer paydaş olarak karar verme sürecine katan; hesap vermeye hazır, dolayısıyla saydam ve demokratik denetime açık; tabana dayalı, dolayısıyla gücünü halktan alan yeni bir icraat şekli olarak da tanımlanabileceğini belirtti.

CHP Milletvekili Gürer, “ Ülkemizde kent konsey uygulamalarında genelde belediyeler kent konseylerini kontrollerinde birer örgütlenme yapısı olarak görmektedir. Bütçesi olmayan kent konsey yapılanması da en azından bir kısmı doğal olarak belediyelerin kontrolünde olmayı kabullenmektedir. Gönüllü kişiler yerine belediyelerin işaret ettiği bir oluşum olarak kent konseyleri sürmekte kimi yerde ise kurulmamaktadır. Kent konseylerinin yalnızca tüzel kişilerden oluşmasının yarattığı dengesizliğin giderilebilmesi ve katılımcı demokrasinin hayata geçirebilmeleri için sivil toplumu güçlendirecek ve vatandaş katılımının önünü açacak uygulamalar geliştirilmelidir. Bu anlamda, yerel yönetimlerde katılımcılığı teşvik edecek bir ödül ve teşvik sisteminin, ulusal düzeyde kongrelerin veya yarışmaların organize edilmesi büyük bir ihtiyaçtır. Kent konseylerinin genel durumu ve sorunları ve yasal düzenlemeler için Meclis araştırması yapılarak yapının tümden ele alınıp geliştirilmesi önemli bir kent bilinci oluşum dokusunun doğmasına vesile olacaktır.”dedi.