Kadın Üniversitesi için çalışmalar başlıyor

Kadın Üniversitesi için çalışmalar başlıyor

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programında yüksek öğretime ilişkin yer alan bilgilere göre, gelecek yıl Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması amacıyla Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak.

A+A-

''Kadın Üniversitesi''nin akademik birimlerinin oluşturulması çalışmaları gelecek yıl başlatılacak

2022 Yıllık Programı’nda Yüksek Öğretim: “Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak”

-“Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, ‘sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları’ dikkate alınarak belirlenecek.”

-“Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.”

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programında yüksek öğretime ilişkin yer alan bilgilere göre, gelecek yıl Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması amacıyla Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak. 

Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurumu’nca, kız öğrencilerin ülkede farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecek. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Gelecek yıl, yükseköğretim kurumlarının kontenjanları ise “sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları” dikkate alınarak belirlenecek.

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Programının yüksek öğretime ilişkin bazı hedefler şöyle:

“-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamındaki üniversiteler akademik kapasite ve fiziksel altyapı oluşturulması doğrultusunda desteklenecek. 

-YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, Üniversiteler 1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin desteklenmesine devam edilecek.

“Dünya sıralamalarında en az 2 üniversitenin ilk 100’e girmesi sağlanacak”

-Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecek. 

-Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacak. 

-YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler 1. Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli olan üniversiteler için nesnel ölçütlere dayalı olarak performans kriterleri belirlenecek.

-Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacak. 

-Üniversitelerin yurt dışındaki yetkin üniversitelerle ortak doktora programı açmaları teşvik edilecek, doktora programlarının kalitesinin artırılmasına yönelik kriterler belirlenmesini müteakip program ve kontenjan hedefleri belirlenecek. 

-Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacak. 

-Bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda Açık Akademik Arşiv Sistemi kurulacak. 

-Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, ‘sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları’ dikkate alınarak belirlenecek; eğitim istihdam bağlantısı güçlendirilecek. 

-Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

-Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacak.

-Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacak. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacak.

“Nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacak”

-“Study in Turkey” internet sayfasının düzenli olarak güncelleme çalışmalarına devam edilecek.

-Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2023-2027) çalışmalarına devam edilecek.

-Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacak. Nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacak.

-Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacak.

-Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en üst düzeyde yararlanması amacıyla işbirlikleri geliştirilecek.”