Türkiye Uzay Ajansı Başbakanlığa bağlandı

Türkiye Uzay Ajansı Başbakanlığa bağlandı

Türkiyenin uzaydaki temsilcisi olmak için kuralan Uzay Ajansı komisyon tarafında kabul edildi ve resmen faaliyete başlıyor.

A+A-

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi̇, Ti̇caret, Enerji̇, Tabi̇i̇ Kaynaklar, Bi̇lgi̇ ve Teknoloji̇ Komi̇syonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojileri alanında temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, kanunun amaçlarını oluşturuyor.

Bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının koordine edilmesi amacıyla, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, ülkenin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması da kanunun amaçları arasında yer alıyor.

Düzenleme, uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsayacak.

Türkiye Uzay Ajansı'nın Görev ve Yetkileri Belirlendi

Tasarıda, ajansın görev ve yetkileri şu şekilde yer alıyor:

- İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak Uzay ve Havacılık Temel Politikasını hazırlamak ve İcra Kurulunun onayına sunmak. Bu politikalar doğrultusunda Uzay ve Havacılık Programını hazırlamak ve uygulamak.

- Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak.

- Uzay platformları, uzay araçları, fırlatma tesis ve sistemleri, hava araç ve sistemleri ve bunlara ait her türlü alt sistemlerin geliştirilmesi, entegrasyonu, fırlatılması, izlenmesi ve operasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

- Deneysel amaçlı uydular, uzay ve hava araçları geliştirmek veya bunların geliştirilmesi amacıyla yerli veya yabancı tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak, deneme izinleri vermek, uzay ve hava araçları için yeni teknolojiler geliştirmek.

- İnsanlı veya insansız uzaya erişim operasyonları yapılacak

- Bilimsel ve araştırma geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonlar yapmak. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından uzaya gönderilecek uydu ve uzay araçlarının fırlatılmasına ve yörüngeye yerleştirilmesine ilişkin gerekli izinleri vermek ve koordinasyonu sağlamak.

- Uzay ve havacılık teknolojileri ve ilgili alanlarda bilim insanları, uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla; Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs ve ödül vermek, yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları sağlamak, yarışmalar düzenlemek.

- Okyanuslar ve kutuplarla ilgili araştırmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli hallerde buralarda geçici veya daimi araştırma merkezleri, istasyonlar kurmak/kurdurmak, ilişkili faaliyetleri yürütmek.

- Uzaktan algılama ve görüntü işleme tekniklerinin geliştirilmesi, uygulanması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, uzay tabanlı uzaktan algılama verilerinin kullanılmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla sınırlamalar getirmek.

- Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Gerekli hallerde, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmak, kurulu bulunan yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ortak olmak veya şirket satın almak.

- Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzayla ilgili bölgesel veya uluslararası oluşum ve kuruluşlara üye olmak.

- Gözlemevleri kurulacak

- Astronomi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu amaçla gözlemevleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek. Optik, kızılötesi, radyo teleskop ve benzeri teleskop teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Tasarıya göre, Uzay ve Havacılık Stratejileri İcra Kurulu kurulacak.

Kurul, Başbakanın başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından oluşacak.

Başbakanca gerek görülen diğer bakanlar ile görüşülecek konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri de kurul toplantılarına davet edilebilecek.

İcra Kurulu, Başbakanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanacak.

İlgili Haberler